Všeobecné podmínky užívání PrusaLabu

 1. Základní ustanovení
  1. Předmětem těchto všeobecných podmínek jsou pravidla vztahující se ke všem činnostem vykonávaným v prostorách otevřené dílny “PrusaLab”(dále také jen “Lab”).
  2. “PrusaLab” je provozován společností Prusa Research a.s. IČ: 06649114, se sídlem Partyzánská 188/7a, 17000 Praha 7 ( dále také jen “provozovatel”).
  3. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby účastnící se aktivit v prostorech “PrusaLabu”
  4. Otevírací doba Labu je zveřejněna na webových stránkách www.prusalab.cz.
 1. Základní pojmy
  1. PrusaLab (Lab): veřejná dílna, ve které je možné, v případě dodržení všech podmínek užívání, používat veškeré zde dostupné technické vybavení v podobě strojů a nástrojů pro potřeby členů Labu a zaměstnanců firmy Prusa Research a.s. 
  2. Prostory Labu: Prostory, ve kterých se nachází otevřená dílna. Tento prostor začíná vstupem přes dveře s čidlem na kartu. V případě kurzu nebo přednášky účastníci vstupují do prostoru školící místnosti (dále také “Paluba”). Součástí je také kuchyňka a sociální zařízení a pak jednotlivé dílny (stanoviště). 
  3. Kuchyňka: Je prostor, ve kterém se nachází vybavená kuchyňská linka a bar, které slouží pro občerstvení členů/nečlenů a zaměstnanců. 
  4. Aktivní člen: Osoba starší 18 let věku, způsobilá k právním úkonům, která podpisem smlouvy uzavře s provozovatelem smluvní vztah ohledně užívání dílny a zároveň uhradí členský poplatek na určitou, předem určenou dobu – tzv. aktivované členství. Nedílnou součástí smlouvy je souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Pokud je členem dítě, smlouvu a souhlas podepisuje zákonný zástupce. 
  5. Neaktivní člen: Osoba, které vypršela doba platnosti členského poplatku.
  6. Nečlen: Osoba, která nemá zřízené členství. Bez doprovodu Mistra nebo zaměstnance PR nesmí do prostor Labu. Před vstoupením do prostor dílen je řádně poučena o možných rizicích v prostorách Labu.  (Osoba mladší 18 let věku, musí být z bezpečnostních důvodů v doprovodu zákonného zástupce (děti do 15 let) nebo Mistra (děti 15-18 let), který za něj odpovídá po celou dobu pobytu v Labu).
  7. Zaměstnanec Prusa Research a.s. (dále jen “Zaměstnanec PR”): Osoba, která je ve smluvním vztahu ke společnosti Prusa Research a.s. Má svou evidenční kartu a plní úkoly zaměstnavatele. (Pro zaměstnance, který přichází do Labu ve svém volném čase nebo v čase určeném pro členy, platí stejná pravidla jako pro aktivního člena.) Před vstupem do labu je každý zaměstnanec povinen podstoupit školení ohledně chování a dodržování všeobecných bezpečnostních pravidel, interních bezpečnostních a požárních pravidel a ovládání strojů. 
  8. Smlouva (registrace člena) o užívání dílny a poučení o bezpečnosti a požární ochraně: smlouva mezi uživatelem Labu a provozovatelem upravující režim užívání Labu ze strany uživatele, ceny a platební podmínky užívání Labu apod. Provozovatel uzavřením smlouvy o užívání umožňuje uživateli užívání dílny a jejího zařízení a příslušenství za účelem provádění činností uvedených ve smlouvě o užívání, a to za podmínek a v rozsahu sjednaném smlouvou o užívání dílny.
  9. Všeobecné bezpečnostní a požární předpisy v PrusaLabu: Dokumenty pojednávající o bezpečnosti práce, požární ochraně a chování v PrusaLabu. Tyto podmínky musí dodržovat všichni, kteří se pohybují v prostorách Labu.
  10. Recepce: Místnost oddělující veřejný prostor a prostor dílny PrusaLabu. Obsluha recepce informuje návštěvníky o provozu Labu a poskytuje možnost založení členství a plateb za služby, vydává návštěvnické a členské karty. Kontakt : +420 226 258 518 ; email: info@prusa3d.cz
  11. Dílny (stanoviště): jednotlivé části Labu s různým dílenským vybavením (3D tiskový koutek, šicí koutek, manuální  dílna, elektrolab, cnc obráběcí centrum, laser, router, airbrushový koutek). Každá z dílen (stanovišť) má svou odpovědnou osobu – Mistra, který odpovídá za údržbu. 
  12. Mistr: osoba odpovědná za provoz dílen (nebo stanoviště) v daný čas, poskytující odbornou pomoc členům. Vydává materiál. Připravuje podklady pro zaplacení využitých služeb člena.
  13. Lektor/školitel: osoba, která vede konkrétní workshop nebo školení, které je odsouhlaseno nebo organizováno PrusaLabem nebo provozovatelem.
  14. Kniha zápůjček: Je dokument, umístěn v prostoru recepce, do kterého zaměstnanci Labu a zaměstnanci PR zapisují nářadí, které si vypůjčí z prostor labu. Každou výpůjčku musí zaměstnanci PR odsouhlasit Mistr PrusaLabu dopředu.
  15. Členská karta: Je karta umožňující identifikaci osoby, která uzavřela smluvní vztah (obsahuje-členskou přihlášku a doplňující dokumenty) s otevřenou dílnou (Lab). Karta je také prvkem pro otevírání jednotlivých dveří (čtecí zařízení) v prostorách Labu. Pro oprávnění k otevření jednotlivých dveří se vztahují povinná školení. Ztráta členské karty a vydání nové karty je zpoplatněno částkou 250,- kč.
 1. Typy užívání a základní podmínky
  1. Člen
   1. Po zaškolení a splnění testů má možnost práce s nástroji a stroji, které jsou k dispozici v Labu. Jednotlivé dílny (stanoviště) jsou popsána v kapitole č.4. 
   2. Člen má možnost využívat služeb Labu dle podmínek konkrétní varianty aktivovaného členství viz.: https://prusalab.cz/clenstvi/ 
   3. Člen musí uhradit členský poplatek. Jeho podmínky jsou uvedeny na www.prusalab.cz
   4. Člen po získání členství dostane členskou kartičku, která mu umožní vstup do PrusaLabu, případně do jednotlivých dílen (stanovišť) a jejich ovládání.
   5. Využívání Labu je možné pouze pod stálým dohledem a s odbornou pomocí Mistra, a to i s ohledem na jeho časové možnosti.
   6. Člen je povinen absolvovat  BOZP a PO školení a zaškolení k obsluze jednotlivých strojních zařízení, které bude využívat.
   7. Člen může využívat kuchyňku a sociální zařízení. 
   8. Možnost skladování rozpracovaných projektů/výrobků je popsána v kapitole 9.
   9. Člen má možnost využít zvýhodněných cen na akce pořádané PrusaLabem.
  2. Nečlen
   1. Před vstupem do labu je nečlen poučen ohledně BOZP a chování v Labu. Svým podpisem vstupního formuláře stvrzuje, že se zásadami BOZP/PO a chování v Labu souhlasí a bude je dodržovat.
   2. Bez doprovodu Mistra nebo zaměstnance PR nesmí nečlen vstoupit do prostor Labu.
   3. Nečlen nesmí jakkoliv manipulovat se stroji nebo nástroji, které se jsou k dispozici v Labu. Jedinou výjimkou je použití strojů a nástrojů v rámci školení pro nečleny, které probíhá pod dohledem školitele.
   4. Nečlen má možnost využít kuchyňku a sociální zařízení. 
   5. Možnost poptávky na zakázkovou výrobu stroji, které jsou v prostorách Labu.
  3. Zaměstnanec
   1. Zaměstnanec má právo využívat Lab mimo členské hodiny (ovšem vždy jen v případě, že je v Labu přítomen alespoň jeden z Mistrů). V členských hodinách se na něj vztahují stejná pravidla, jako na aktivního člena.
   2. Zaměstnanec má po zaškolení možnost práce s nástroji a stroji, které jsou k dispozici v Labu. Jednotlivé dílny (stanoviště) jsou popsány v kapitole č.4.
   3. Zaměstnanec je povinen absolvovat Povinné bezpečnostní školeni a zaškolení k obsluze jednotlivých strojních zařízení.
   4. Zaměstnanec má možnost využít kuchyňku a sociální zařízení.
  4. Účastník kurzu (dále jen “účastník”)
   1. Účastník kurzu se pohybuje výhradně v prostorách školící místnosti (paluba). Pokud jsou však mistrem udány jiné školící prostory, účastník dbá na všechny bezpečnostní a požární předpisy a pokyny, které je mistr povinen ústně/písemně sdělit účastníkovi před příchodem na jiné pracoviště než je školící místnost.
   2. Účastník kurzu má možnost využití kuchyňky a toalet.
   3. Bez doprovodu Mistra nebo zaměstnance PR nesmí účastník vstoupit do prostor dílen Labu.
   4. Účastník nesmí jakkoliv manipulovat se stroji nebo nástroji, které se jsou k dispozici v Labu, pokud není předem řádně proškolen Mistrem nebo lektorem kurzu.
 1. Seznam dílen (stanovišť) a jejich obsah
  1. 3D tiskový koutek – stanoviště obsahuje FDM a SLA tiskárny. Samostatné školení na FDM a SLA tiskárny.
  2. Šicí koutek – stanoviště obsahuje šicí a vyšívací stroje, termolis a plotter.
  3. Manuální dílna I. – Základní ruční nářadí (neelektrické), spojovací materiál, brusný materiál, aku šroubovák, horkovzdušná pistole, tavná pistole.
  4. Manuální dílna II. – Základní elektrické nářadí (rotační bruska, aku šroubováky, stojanová vrtačka, příklepový šroubovák, modelářská bruska, pneumatická sponkovačka).
  5. Manuální dílna III. – Pokročilé elektrické nářadí (přímočará pila, kombinovaná bruska, horní frézka (ruční), úhlová bruska, okružní pila, pila ocaska, pásová pila, pokosová a ponorná pila). 
  6. Airbrushový koutek – Stanoviště na postprocessing výrobků. Obsahuje airbrushovou pistoli s kompresorem a stříkací box.
  7. Elektrolab – Dílna obsahuje horkovzdušnou pistol, SMT stanoviště, pájky, Raspberry Pi kity, ESP32 kity, Arduino kity, elektronické součástky – kondenzátory, odpory, tranzistory, frézku na plošné spoje.
  8. Laser – CO2 laserový plotr Thunder Laser Nova 63 je osazen RF trubicí o výkonu 100 W. Tento stroj má samostatné školení.
  9. Router – Stanoviště router obsahuje CNC router Konečný s pracovní plochou 1 x 2 m. Tento stroj má samostatné školení.
  10. CNC obráběcí centrum – Dílna je přístupná pouze pověřeným zaměstnancům PR. Zahrnuje CNC frézku a soustruh.

Podrobnější informace o strojích jsou uvedeny na webové stránce www.prusalab.cz/vybaveni/, pokud je třeba znát podrobnější informace, obraťte se na info@prusalab.cz. Manuály k jednotlivým strojům jsou k dispozici v Labu v tištěné podobě nebo ke stažení na www.prusalab.cz.

 1. Rezervační systém
  1. Pro práci na stanovištích Laser a Router je potřeba předchozí rezervace prostřednictvím webových stránek www.prusalab.cz, v případě nefunkčnosti emailem na info@prusalab.cz.
  2. Rezervace zrušena později než-li 24 hodin před začátkem rezervace, je zpoplatněna plnou výší.  Poplatek za rezervaci zrušenou více než 24 hodin před začátkem je vrácen.
  3. Storno rezervace je možné provést telefonicky nebo na webových stránkách popřípadě na mailovou adresu, během členských hodin.
 1. Obecná pravidla PrusaLabu
  1. Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny osoby pohybující se v prostorách Labu.
  2. Práce v Labu je povolena pouze zaměstnancům PR, zaměstnancům PrusaLabu, aktivním členům nebo účastníkům kurzů a workshopů.
 2. Všeobecné bezpečnostní, požární předpisy a chování v PrusaLabu
  1. Pro vstup do PrusaLabu používejte jen vyhrazených cest, chodníků, vchodů a východů. 
  2. Vstup do ostatních prostor mimo PrusaLab a přilehlých sociálních zařízení a kuchyňky je zakázán. 
  3. Počínejte si při práci tak, abyste neohrožovali zdraví své ani ostatních.
  4. Upozorněte zaměstnance Labu ihned na každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz, požár či jinou škodu.
  5. Do elektrických rozvoden je povolen vstup jen pověřeným osobám, ostatním osobám je jakékoliv zasahování do el. rovozden zakázáno. 
  6. Členové jsou povinni účastnit se instruktáží a školení v zájmu bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
  7. Vstup do dílen Labu je možný pouze v uzavřené obuvi s pevnou špičkou.
  8. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky, jinak vám hrozí vážná újma na zdraví.
  9. Osobní ochranné pracovní pomůcky používejte jen pro výkon práce, která je vyžaduje. Je zakázáno tyto pomůcky používat pro jiné účely.
  10. Seznamte se s umístěním lékárničky 1. pomoci. Pomáhejte postiženému úrazem a podílejte se na poskytnutí první pomoci.  
  11. Povinností každého je respektovat bezpečnostní značení.
  12. Před prací s chemickými látkami se důkladně seznamte s bezpečnostním listem (k dispozici u chemické skříně nebo u mistra)
  13. Zákaz vnášet do PrusaLabu vlastní nebezpečné chem. látky a prostředky (NCHLAP).
  14. Dodržujte průjezdný a průchodný profil (90 cm).
  15. Osoby mladší 18ti let mohou vstoupit pouze za doprovodu zákonného zástupce, který za ně zodpovídá. (Pokud zákonný zástupce písemně souhlasí, dítě starší 12 a mladší 15 let se může pohybovat v prostorách kuchyňky, sociálních zařízení, Paluby a 3D tiskového koutku pod dohledem mistra (tedy bez zákonného zástupce).  Nemá však samostatně přístup do ostatních dílen (stanovišť). A pokud zákonný zástupce písemně souhlasí, dítě starší 15 a mladší 18 let se může pohybovat ve všech prostorách Labu pod dohledem mistra (tedy bez zákonného zástupce).
  16. Pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek na pracovišti, jakožto i vstup do provozu pod vlivem těchto látek, je zakázán.
  17. Každý úraz ihned nahlaste posádce Labu.
  18. Nechoďte pod zavěšeným břemenem.
  19. Je zakázáno skládat jakýkoliv materiál k rozvodnám elektrického proudu nebo k hasicím přístrojům. Kolem elektrického zařízení dodržujte průchozí cesty.
  20. Prostory v okolí obsluhovaných strojů musí být volné, u strojů se nesmí skladovat zbytečný materiál, který by omezoval bezpečné provádění práce.
  21. Udržujte pořádek na pracovišti.
  22. Opravu el. a strojního zařízení může provádět jen osoba k tomu určená. Nikdy se nepokoušejte opravovat stroj/ nářadí sami.
  23. Nepoškozujte a neodstraňujte ochranná zařízení (štít na stojanové vrtačce, pojistka víka laseru atd.).
  24. Nerozebírejte stroje ani příslušenství ke strojům a neodnášejte věci z prostor pracoviště.
  25. Vstup do prostor Labu je na vlastní nebezpečí.
  26. Pokud Vám bude v prostorách Labu způsobená jakákoliv újma na zdraví (i psychická), ať Vaší nebo cizí chybou/vinnou, provozovatel není za tuto událost nikterak odpovědný.
  27. Pro vstup je nutné být poučen o všeobecných bezpečnostních a požárních předpisech (požární poplachové směrnice, evakuační plán)
  28. Ve všech prostorách je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
  29. Při používání strojů/nástrojů jsou Vám tyto věci pouze zapůjčeny do používání. Při poškození stroje nesprávným pracovním postupem, nedodržením pravidel BOZP a PO nebo nedodržením všeobecných bezpečnostních předpisů máte za tuto věc plnou hmotnou odpovědnost. 
  30. Při porušení těchto pravidel nebo neuposlechnutí zaměstnanců PrusaLabu, můžete být vyzváni a následně vykázání z prostor Labu.
  31. Když si nejste jisti svým pracovním postupem nebo použitím stroje/nástroje, zeptejte se posádky Labu. Předcházíte tím možnému úrazu nebo hmotné škodě.
  32. Společnost Prusa Research a.s. není odpovědná za: vaše věci, které necháte na pracovišti, za věci, které chcete upravit/obrobit a za výsledek z toho plynoucí, za plnění prací/služby v sjednaných časových intervalech nebo časového prodlení v souvislosti s danou zakázkou.
  33. Společnost Prusa Research a.s., a jí podléhající pracoviště PrusaLab si vyhrazují právo, kdykoliv uzavřít pracoviště na dobu neurčitou, v souvislosti s přestavbou nebo výjimečnou situací. Na tuto skutečnost budete upozorněni.
  34. Společnost Prusa Research a.s. Vám nemůže zaručit, že Vám daný produkt nebo službu poskytne, pokud to nedovolí okolnosti (časové, materiální, zajištění strojů, zajištění pracovníků…).
  35. Zákaz vodění psů nebo jiných domácích mazlíčků, kteří ohrožují provoz Labu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Osobní data členů jsou uchovávána vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí.

8.2 Uzavřením smlouvy o užívání Labu a poučení o bezpečnosti dává uživatel provozovateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

8.3 Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.4 Svým podpisem potvrzujete, že společnost Prusa Research a.s. může pořizovat Vaše fotografie na různých akcích a workshopech, a následně tyto fotky umístit na sociální sítě. Pokud si to výslovně nepřejete, dejte prosím, tuto informaci vědět ještě před potvrzením dokumentu svým podpisem.

8.5 Pro lepší komunikaci mezi Vámi a naší společností nám dáváte svůj email a podpisem souhlasíte se zasíláním komerčních sdělení, informací týkající se změn v provozu nebo změn v tomto dokumentu, popřípadě jeho dodatků.

9. Skladování v prostorách PrusaLabu

9.1 Každý uživatel má možnost uskladnění rozpracovaného projektu v prostorách Labu, a to na svou vlastní odpovědnost. Prostor pro uložení určí členovi nebo zaměstnanci PR Mistr nebo zaměstnanec Labu. Pracovníci Labu si vyhrazují právo neuskladnit rozpracovaný projekt z kapacitních či jiných závažných důvodů.

9.2 V případě potřeby jsou pracovníci provozovatele oprávněni v rámci prostoru Labu měnit umístění nebo způsob uložení skladovaných věcí.

9.3 Maximální délka uskladnění jednoho projektu činí 1 měsíc. Po uplynutí této doby je uživatel povinen uskladněné věci vyklidit. Pokud tak neučiní, jsou pracovníci provozovatele oprávněni tyto uskladněné věci vyklidit a zlikvidovat vlastními silami a náklady spojené s vyklizením, resp. likvidací těchto věcí účtovat uživateli. 

9.4 Přístup k uskladněným věcem nebo jejich vydání bude realizováno v souladu s rozvrhem pracovníků provozovatele a v otevírací době Labu.

Provozovatel (Prusa Research a.s.) si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky. Aktuální verzi dokumentu vždy naleznete na webových stránkách www.prusalab.cz